ഇതാണ് നമ്മുടെ തട്ടത്തുമല; തട്ടത്തുമല കവലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ആയിരവില്ലി പാറയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മൊബെയിൽ ചിത്രം!

Tuesday, November 18, 2014

മരണം


മരണം

തട്ടത്തുമല, 2014 നവംബർ 18: തട്ടത്തുമല ജംഗ്ഷനിലെ പഴയ റഷീദ് ബിൽഡിംഗിൽ റഷീദിന്റെ മാതാവ് നബീസാ ബീവി മരണപ്പെട്ടു.

No comments: