തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Saturday, December 7, 2013

കിളിമാനൂർ ജില്ല വേണം


കിളിമാനൂർ ജില്ല വേണം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വർക്കല, വാമനപുരം, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കൽ അഥവാ ചടയമംഗലം എന്നീ പുതിയ താലൂക്കുകൾ രൂപീകരിച്ച് കിളിമാനൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി കിളീമാനൂർ ജില്ല രൂപീകരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയിൻ കീഴ് താലൂക്കിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളും (വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും വടക്കു കിഴക്കും) നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളും (തെക്ക് കിഴക്ക്) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളും (വടക്കു കിഴക്ക്) എടുത്ത് ഉചിതമായ താലൂക്കൾ രൂപീകരിച്ച് കിളീമാനൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ കിളിമാനൂർ ജില്ല രൂപീകരികണം. ആറ്റിങ്ങൽ ആസ്ഥാനമാക്കി ആറ്റിങ്ങൽ ജില്ല വന്നാലും മതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ കിളിമാനൂർ താലൂക്ക് രുപീകരിക്കണം. എന്തായാലും മേൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പുതിയൊരു ജില്ല വരണം.