ഇതാണ് നമ്മുടെ തട്ടത്തുമല; തട്ടത്തുമല കവലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ആയിരവില്ലി പാറയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മൊബെയിൽ ചിത്രം!

Thursday, August 6, 2009

ഏതാനും സൈറ്റുകള്‍

No comments: